INTEGRITETSPOLICY

Ge en Chans-projektet värnar om sina kunder genom att  följa Europaparlamentets och rådets direktiv (EU 2016/679), lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)och annan tillämpad lagstiftning för att skydda deras integritet. 

 

Genom att använda webbsidorna och tjänsterna godkänner du integritetspolicyn. 
 

Registeransvarig:

Ge en Chans-projektet

 

Om du har frågor gällande registret, kontakta:

Mohamed Yusuf
Yusuf.m@annamahdollisuus.fi

ELLER

Mohamed Yusuf / Ge en Chans-projektet

Universitetsgatan 16b
20100 Åbo

 

Registernamn:

Anna Mahdollisuus-hankkeen asiakasrekisteri

 

Varför samlar vi in personuppgifter?
 

Personuppgifter används för att sköta kundförhållandet samt bedriva administration, utveckling och elektronisk kommunikation med kunder. Personuppgifter samlas in för att kunna genomföra projektets syften, förbättra sysselsättningsmöjligheter eller hitta lämplig arbetskraft, skicka kundbrev eller informera om våra tjänster. Vi använder inte personuppgifter till automatiserad beslutsfattning eller profilering. En behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla kundernas och projektets rättigheter och skyldigheter samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU 2016/679), lag om tjänster om elektronisk kommunikation (917/2014)och annan tillämpad lagstiftning för att behandla personuppgifter i samband med elektroniska tjänster och i forskningssyfte. 

 

Registerns informationsinnehåll:
 

Ett kundförhållande har påbörjats då kontakt med den registeransvarige eller dennes verksamhet har uppstått. Detta kan ske genom ett kundbesök där kunden, antingen som privat person eller företagsrepresentant, uttrycker sitt önskemål att delta i projektet eller genom att denne bli delaktig i ett avtal som kan förknippas med projektets mandat eller tjänster.  

 

Bland annat följande uppgifter behandlas i registret:
 

Kundens för- och efternamn, kundföretags eller föreningsrepresentantens namn, telefonnummer,  e-postadress och uppgifter om yrke eller yrkesrelaterade intressen. För en individualisering av tjänster och för att uppfylla lagstiftade rättigheter och skyldigheter, kan det vara nödvändigt att även begära information om kön, modersmål, marknadsföringsstatistik och förbud samt ytterligare information om adresser.

 

Registrets regler gällande informationskällor:
 

All information tillhandahålls av kunden själv.  Uppgifterna kan samlas under möten, genom våra online formulär eller elektronisk korrespondens. Överlämningen av uppgifter är frivillig.

Uppgiftsinsamling på webbsidorna:
 

När du skickar oss feedback, kontaktsförfrågan eller liknande meddelande genom kontaktsformulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som finns på formuläret. Kontaktuppgifter används enbart i kontaktsyfte om inte annat meddelats av kunden.  Alla kontakt via webbsidorna arkiveras för webbsidornas tjänsterbjudare. Arkiven töms efter att projektet avslutas om inte kunden skilt begär en tidigare radering av information.

Länkar till utomstående sidor:

Ge en Chans-projektet innehåller länkar till utomstående sidor. Dessa sidor kan samla in information om dig, använda cookies, försänka uppföljningscookies och följa med dina interaktioner med inbäddat innehålletNämä via sidbesök eller inloggning. Ge en Chans-projektet är inte ansvarig för utomståendes sidor, sidoinnehåll och deras informationsinsamling och/eller hantering.

Överlämning av uppgifter från registret:

 

Den registeransvarige överlämnar inga personuppgifter på deras kunder till utomstående om inte lagen förutsätter det.  Personuppgifter överlämnas inte heller utanför EU om det inte är nödvändigt för ett tekniskt möjliggörande av uppgifternas behandling. 

Förvaring och radering av uppgifter:

 

Uppgifterna förvaras så länge det är angeläget för att vårda kundförhållandet och för andra syften som finns specifierade i denna integritetspolicy. Information kan raderas på kundernas begäran. Därtill kan vissa uppgifter raderas å projektets vägnar i fall ett kundmissbruk av eller kriminell aktivitet i samband med projektets tjänster förekommer.  Alla uppgifter raderas efter att projektet avslutats. 

 

Skyddandet av uppgifter:

Personuppgifterna förvaras och behandlas konfidentiellt. Den registeransvariges webbtjänstoperatör och tillhörande informationsnätverk och utrustning där registret finns är skyddat med starka tekniska åtgärder inklusive brandmurar och https-förbindelser. 

 

Korrigering, granskning av uppgifter och uppgiftsförbud:

 

En kund har rätt till att granska vilka uppgifter som samlats om denne och be om en fil med samling av uppgifter.  En granskningsbegäran bör alltid göras skriftligen och kräver underskrift samt bör adresseras till registeransvariges uppgiftsbiträde.  Vi leverar uppgiftsinsamlingfiler avgiftsfritt endast en gång om året. För ytterligare leveranser uppbär vi en avgift innan leverans. Vi svarar alltid skriftligt på ovannämnda begäran. Vid informationsfel, har kunden rätt att begära en korrigering av dennes uppgifter. En kund har även rätt till att förbjuda användningen av dennes information i marknadsförings- eller andra reklamsyften samt begränsa användningen av personliga uppgifter. En kund har rätt till att begära radering av dennes personuppgifter. Rättigheten till radering av uppgifter gäller inte i fall där lagring av informaton är nödvändigt p.ga  uppehälleliga eller lagliga, informationssäkerhetsrelaterade orsaker. 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig alltid på samtycke och du har rätt att återkalla ditt samtycke.


En kund har rätt att motsätta sig personuppgifter som samlas om dig eller kräva en begränsningav uppgiftsbehandling. Om du upplever att dina rättigheter enligt integritetslagstiftningen blivit kränkta så bör du göra en anmälan till tillsynsmyndigheterna (www.tietosuoja.fi)

Uppdaterad: 22.8.2018

 

Webbsidans användarvillkor:

Ge en Chans-projektets webbinnehåll visas i sin nuvarande form. Vi ansvarar inte för innehåll, precision eller autenticitet av innehållet eller direkta eller indirekta förluster som framkommer i samband med användningen av våra uppgifter. Ge en Chans-projektet bibehåller rättigheten att närsomhelst ändra på sidorna, förhindra tillgång eller avrbyta tjänsten utan förbehåll. 

 

Vissa av sidorna förutsätter en inloggning av personuppgifter. Personuppgiftsinsamlingen förutsätter kundernas  samtycke och överlämningen av uppgifterna är frivillig.  Ytterligare information om bevarandet och insamlingen av uppgifterna får du i vår integritetspolicy. . 

 

Det kan finns länkar till utomstående sidor på Ge en Chans-projektets hemsidor. Ge en Chans-rojektet ansvarar inte för innehållet på dessa sidor eller lagligheten och användarsyften för informationsregistrering på utomstående sidor. 

 

Kopiering av information, i helhet eller väsentliga delar, på projektets hemsidor är förbjudet med tanke på upphovsrätten.

 

I tvistesituationer kan konsumenten vända sig till Konsumenttvistenämnden. (www.kuluttajariita.fi)